Dit wil politiek Doesburg voor mensen met een beperking.


Enige weken geleden heeft de SGRD de politieke partijen van Doesburg enkele vragen voorgelegd over wat zij de komende vier jaar willen bereiken voor mensen met een beperking. Het zijn vragen die ons door Doesburgers zijn voorgelegd en wij hopen zo wat bij te kunnen dragen aan een mooie opkomst bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

We geven geen stemadvies, we willen op geen enkele manier invloed uitoefenen op de stemming, we willen alleen duidelijkheid verschaffen over wat de politieke partijen van Doesburg zelf zeggen wat ze de komende vier jaar voor de mensen met een beperking in petto hebben. De antwoorden zijn in willekeurige volgorde geplaatst.

Hieronder kunt u de antwoorden lezen die ons inmiddels door de partijen zijn toegezonden.

Vraag 1. Wat staat er specifiek voor chronisch zieken en gehandicapten in uw verkiezingsprogramma?

Antwoord CDA Doesburg: Vindt dat speelplekken moeten functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud uit de hele buurt met voor de verschillende leeftijdscategorieën voorzieningen en voor mensen met en zonder beperking. Wil dat de gemeente zorgt voor goed onderhouden speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken. Het CDA vindt goede toegankelijkheid, zoals ook in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wordt gesteld, belangrijk. De gemeente heeft hier een aantal taken bij gekregen. Wil dat de gemeente samen met  ervaringsdeskundigen, de Breed Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) de gehandicaptenraad, ondernemers en zorgverleners een actieplan opstelt voor de uitvoering van het VN-verdrag, waarbij toegankelijkheid de norm is. Wil samen met een afvaardiging van de gehandicaptenraad en/of BSMR dat de gemeente eenmaal per jaar drukbezochte plekken in de gemeente bezoekt om hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen. Dat de gemeente Doesburg een voorbeeldfunctie vervult. Het gaat hierbij om werkstages of werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en no- riskpolissen voor werknemers met een beperking, indienstnemingsubsidie en proefplaatsingen met behoud van uitkering, loonkostensubsidie of loondispensatie, participatieplaatsen en jobcoaching Een definitief openbaar (mindervaliden)toilet in de binnenstad.

Antwoord SP: Allereerst we willen geen onderscheid maken in wel en niet gehandicapten want iedereen is gelijk en verdient dezelfde kansen. Discriminatie op afkomst, leeftijd, beperking of seksuele oriëntatie (LHBT) wordt niet getolereerd in de gemeente. Zoals eerder vermeld , wij maken geen onderscheid in wel of niet gehandicapt. Wij zijn van mening dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Een greep uit onze verkiezingspunten: De gemeente moet zich inspannen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan: goede voorlichting en eenvoudige aanvraagprocedures, voorkomen dat mensen kosten moeten voorschieten. Actief mensen benaderen, bijvoorbeeld via huisbezoeken in plaats van wachten of men de weg vindt. Er komt een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners met lagere inkomens (maar niet verplicht) zonder eigen risico en met een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor minima. De plusbus wordt gratis. Mensen met een arbeidsbeperking (WSW) worden door de gemeente zelf in dienst genomen in een lokaal te vormen leer-/werkbedrijf. Op deze wijze is er de broodnodige duidelijkheid voor deze kwetsbare groep en houdt de gemeente de regie over de ontwikkelingen en de kosten.

Antwoord Stadspartij Doesburg: Stadspartij Doesburg heeft aandacht voor alle bewoners van Doesburg, jong, oud, beperkt, gezond, chronisch ziek of gehandicapt. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan en mag doen. En dat willen we voor iedereen faciliteren.

 

 

Antwoord PvdA-GroenLinks; Er staat op meerdere plekken iets over chronisch zieken en gehandicapten. Ons eerste speerpunt is in ieder geval om de gelden die de gemeente krijgt te beschermen voor de zorg c.q. sociaal domein. We willen voorkomen dat gelden zich vermengen in de algemene middelen van de gemeente en voor alles gebruikt kunnen gaan worden.
Verder een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma: • Waarborg de toegankelijkheid van de WMO-zorg. Dus geen belemmeringen door stapeling van zorgkosten, te hoge eigen bijdrage of eigen risico; • Maatwerk: de WMO moet aansluiten op de thuissituatie. Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zorgtaken zelf te doen als ze het eigenlijk niet aankunnen. De gemeente moet daarom genoeg geld reserveren om het leven en welzijn van deze mensen te verbeteren. • Bij Philadelphia wordt een wasdienst gedraaid met mensen in de dagbesteding. Een mooi project dat uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld met klanten uit de groep ‘hulp bij het huishouden’ in de WMO

Antwoord D66 Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Antwoord VVD Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

Vraag 2. a. Kent u het ‘VN-verdrag voor mensen met een handicap’? b. Weet u wat dit verdrag inhoud? c. Wat gaat u met dit verdrag doen de komende vier jaar?

Antwoord CDA Doesburg: Zie bovenstaand

 

 

 

 

Antwoord SP: Ja we kennen het verdrag en we gaan ervoor zorgen dat het college, of we daar nou wel of niet deel van uit maken, het verdrag gaat uitvoeren. samen met de betrokkenen willen we bepalen welke zaken prioriteit krijgt want het verdrag is te breed om in 1 keer uit tevoeren.

 

 

 

Antwoord Stadspartij Doesburg: a, Ja; b. Ja; c. Realiseren zoals het afgesproken is, wat betreft alle aanpassingen die redelijk zijn.

 

 

 

Antwoord PvdA-GroenLinks; Ja, hier hebben we van gehoord. Toen de tweede kamer met de ratificatie instemde, hebben we samen met de SP in maart 2016 de fysieke toegankelijkheid aan de orde gesteld. Het komt een op neer dat alle mensen toegang moeten hebben tot alle plekken en posities in de samenleving. Dus alle belemmeringen waardoor gehandicapten niet kunnen deelnemen aan de samenleving moeten worden weggenomen. Dat zal niet meteen kunnen, soms zijn dat kostbare ingrepen, maar het zal altijd de inspanning moeten zijn om dat wel te doen. Is het niet nu, dan moet de vraag beantwoord worden, wanneer wel! We gaan verder op het spoor om alle gebouwen toegankelijk te maken. Dat doen we door particulier bezit te blijven aanspreken op verbeterpunten in de gebouwen en tevens alle overheidsgebouwen geschikt te maken. Vervolgens is er nog een vervoersvraag. Die is voorlopig opgelost door de WMO-pas. Hierdoor kan iedereen vervoerd worden naar plaats van bestemming. Dat is met speciale busjes. De volgende stap is het openbaar vervoer geschikt te maken voor mensen in rolstoelen dat is echter een zaak van lange adem en in samenspraak met de regio!

Antwoord D66 Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Antwoord VVD Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Vraag 3. Waar moet voor u de nadruk op liggen bij de nieuwe coalitie na de verkiezingen in Doesburg als het gaat om mensen met een beperking?

Antwoord CDA Doesburg: Dat zij volledig kunnen participeren in de samenleving.

 

 

 

 

Antwoord SP: Zie vraag 1

 

Antwoord Stadspartij Doesburg: Voor Stadspartij Doesburg moet de nadruk komen te liggen op het feit dat iedereen mee kan en mag doen. En dat gaan we ondersteunen.

 

 

 

Antwoord PvdA-GroenLinks; Wij van PvdA/Groenlinks vinden het belangrijk dat er goed gezorgd wordt voor mensen met een beperking. Dat betekent dus dat de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet goed moeten worden uitgevoerd. Werk is vaak een cruciale factor voor een goed leven. Iedereen, dus ook met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking, moet in de huidige economie toch aan het werk kunnen. Daarom hebben wij in onze speerpunten opgenomen: (hieronder citaat uit ons verkiezingsprogramma) Kernpunt 3: betaald werk voor iedereen! Met de opkomende economie moet het streven zijn dat iedereen aan het werk kan. Werkloosheid kan namelijk leiden tot veel problemen. Voor de gemeente leidt dat vaak tot hoge kosten, bijvoorbeeld aan uitkeringen. Maar werkloosheid heeft ook effect op de jeugdzorg en de schulddienstverlening. Voor sommigen blijft het moeilijk een betaalde baan te vinden. Zij verdienen ondersteuning bij het zoeken naar een passende werkplek. Denk bijvoorbeeld aan statushouders, mensen met een handicap of met psychische problemen. Denk ook aan mensen die al lang zonder werk hebben gezeten of die de huidige hoge werkdruk niet aankunnen. Mensen in de stress, die zich elke dag zorgen moeten maken of ze rond kunnen komen, moeten kunnen rekenen op ondersteuning om uit de misère te komen. Wat willen we hiermee bereiken in Doesburg? • Geen wachtlijsten gehandicapten mensen met een arbeidsbeperking (wajong, garantiebanen); • Meer werkplekken voor gehandicapten mensen met een arbeidsbeperking; • Een sociale dienst die succesvol is op de regionale arbeidsmarkt; • Versterken van de Doesburgse en regionale economie, bijvoorbeeld waar het gaat om toerisme, horeca en detailhandel.

Antwoord D66 Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Antwoord VVD Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Vraag 4. Hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen met een beperking toch hun afval kwijt kunnen?

Antwoord CDA Doesburg: Geen onderdeel van ons verkiezingsprogramma

 

 

 

 

Antwoord SP: Beide afval systemen, afvalbakken en ondergrondse containers kunnen naast elkaar lopen. Vanuit de individuele behoefte kan men kiezen tussen beide. Wij hopen dat er voldoende inspraak is op de inloopavond om deze optie te gaan volgen.

 

 

 

Antwoord Stadspartij Doesburg: Afhankelijk van de problemen die dan nog spelen, gaan we in gesprek met degene die het betreft en gaan we een oplossing bedenken. Dat kan bestaan uit verschillende zaken, van extra containers, andere containers, een extra ophaalservice voor degene die echt het afval niet kwijt kan (zoals bij incontinentiemateriaal) en wat we verder nog kunnen bedenken.

 

 

 

Antwoord PvdA-GroenLinks; We vinden het belangrijk dat iedereen zelfstandig kan leven. Dat betekent ook dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen afval. Die moet dan wel toegankelijk zijn voor iedereen en dat betekent dat containers binnen een redelijke afstand bereikbaar moeten zijn. Bij afval- en milieudiensten zijn er drie invalshoeken, te weten: De efficiënte afvoer, het milieu en de burger. Voor de laatste moet het betaalbaar en eenvoudig te doen zijn. Daar is een efficiënte organisatie van de afvoer voor noodzakelijk, maar die efficiëntie mag niet doorslaan, zodat het voor burgers die lichamelijke beperkingen hebben, of gewoon niet meer zo goed ter been zijn, niet meer zelf hun eigen afvalbak kunnen wegbrengen.

 

Antwoord D66 Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Antwoord VVD Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Vraag 5. Hoe gaat u bewerkstelligen dat mensen met een beperking, net zoals valide mensen, in het centrum naar het toilet kunnen in plaats van helemaal naar ‘De Bleek’ te moeten?

Antwoord CDA Doesburg: Hier hebben wij ons stevig voor ingezet. Op ons initiatief is dit punt in het coalitieakkoord opgenomen. Op dit moment is er geen mogelijkheid, dit is uitvoerig onderzocht en wat ons betreft teleurstellend. Daarom zullen wij er alles aan doen, mochten wij meeschrijven aan een coalitieakkoord, dit wederom op te nemen in datzelfde akkoord.

 

 

 

Antwoord SP: Als het blijkt uit onderzoek dat er een invalidentoilet nodig is in het centrum dan dient deze gerealiseerd te worden.

 

 

 

Antwoord Stadspartij Doesburg: Ook hiervoor geldt dat we graag in gesprek gaan met mensen die hier een last ervaren. Het huidige college is bezig met een openbaar toilet. In de binnenstad zijn enkele etablissementen die over een toilet beschikken die gebruikt kan worden door minder valide mensen. Omdat deze situatie verre van ideaal is, blijven wij streven naar een openbaar toilet in het centrum.

 

 

 

Antwoord PvdA-GroenLinks; De toilet op de Bleek is een goede zaak, zeker voor toeristen die daar parkeren en onze mooie stad bezoeken. Het is echter geen oplossing voor mensen die in de binnenstad zijn en niet zomaar een hele afstand naar de Bleek kunnen lopen. Gelukkig zijn er goede verwijzingen (groene bordjes in de stad) die wijzen naar het Stadhuis en horeca gelegenheden. Het stadhuis is echter niet altijd open en de toiletten horeca zijn niet toegankelijk voor mensen met een zware handicap en bijvoorbeeld in een grote elektrische stoel zitten. Daar is een grote ruimte voor nodig en die is er enkel op het stadhuis. Nu het geld besteed is, opgegaan aan alle beslommeringen en de tijdelijk plaatsing op de Bleek, is er geen geld over voor een toilet in de binnenstad. Daarom willen wij de (horeca-) ondernemers in de binnenstad uitdagen met passende oplossingen, ook voor mensen met een zware handicap. Deze werkwijze hebben wij als PvdA/GroenLinks succesvol in een motie in de raad goed gekeurd gekregen.

 

Antwoord D66 Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Antwoord VVD Doesburg: Geen reactie van ontvangen

 

 

 

 

Tot slot wil de SGRD benadrukken dat alle hierboven gegeven antwoorden letterlijk zijn overgenomen van de door de partijen ingezonden antwoorden. Er is op geen enkele wijze iets geredigeerd, dus er is niets aangepast, toegevoegd of weg gelaten.

Bezoeken: 136

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.